TOOLKIT CORONA

INFORMATIE VOOR ZORGVERLENERS IN DE EERSTE LIJN

Praktijktoolkit

Protocollen & RIVM

Device Slider

Nieuws regio Drechtsteden

ZGWA / HUISARTSENPOST / CORPIO

link naar actuele informatie en protocollen van de huisartsenpost Drechtsteden/Corpio

asz2

Albert Schweitzer Ziekenhuis

link naar actuele nieuwsberichten ASZ

GGD ZHZ

link naar nieuwsberichten GGD ZHZ

GHOR ZHZ

link naar nieuwsberichten GHOR ZHZ coördinatie bij rampen en crises

HUIsartsengroep DOK 11

link naar besloten intranet

Wetenschappelijk nieuws & scholing

Afname kweek

Media triage

Het Consortium Huisartsgeneeskunde (de 8 universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde) wil landelijk in kaart brengen wat de aantallen Covid-19 patiënten zijn die intensieve en palliatieve Covid-zorg van huisartsen ontvangen buiten het ziekenhuis. 
consortiumhuisartsgeneeskunde

Nieuws landelijk & globaal

Disclaimer

Disclaimer en copyright onlineverbonden.nl

Door het bekijken van de internetsite van ONLINEVERBONDEN.NL en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. ONLINEVERBONDEN.NL heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. ONLINEVERBONDEN.NL staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ONLINEVERBONDEN.NL aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. ONLINEVERBONDEN.NL wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

ONLINEVERBONDEN.NL garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. ONLINEVERBONDEN.NL, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de ONLINEVERBONDEN.NL internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van ONLINEVERBONDEN.NL. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONLINEVERBONDEN.NL, de inhoud van de internetsite van ONLINEVERBONDEN.NL over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van ONLINEVERBONDEN.NL en op deze Copyright & Disclaimer-verklaring is Nederlands recht van toepassing.