zgwa

24 maart

Beste lezer,

 PBM’S

Goed nieuws! Er zijn PBM’s geleverd via het ROAZ, waardoor we wat meer ontspannen kunnen omgaan met het beschermen van alle medewerkers en patiënten. Het blijft noodzakelijk om zo zuinig mogelijk om te blijven gaan met de PBM’s omdat de bevoorrading erg onzeker is. 

De triagisten wordt gevraagd om geen PBM meer te gebruiken als ze een patiënt naar de SEH brengen. Wel moet de patiënt en diens begeleider een chirurgisch mondmasker krijgen. 

Zie voor het laatste RIVM en NHG advies: https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis en https://www.nhg.org/coronavirus/infectiepreventie#PB 

N.B. Heeft u in de dagpraktijk een (dreigend) tekort aan PBM, neemt u dan contact op met de HCH van uw hagro, zodat dit binnen de hagro opgelost kan worden. Bij acuut tekort kunt u de de huisartsenpost bellen.

 

METEN VAN DE ADEMFREQUENTIE

Het blijkt dat een ademfrequentie boven de 24/min een goede indicator is om de patiënt (in combinatie met een zieke-indruk en verlaagde zuurstof-saturatie)  te verwijzen. Vandaar de oproep de ademfrequentie altijd mee te nemen in de beoordeling van de toestand van de patiënt! Tip: de app Medtimer is een handige tool  hiervoor. 

VERNEVELEN

Vernevelen wordt niet aangeraden in de praktijk of op de huisartsenpost vanwege de (toegenomen) kans op verspreiding van het coronavirus. Lees meer 

AIOS OP DE POST TEN TIJDE VAN CORONA…

Het staat aios en opleiders vrij om afspraken te maken over waar de aios dienst doet, e.e.a. afhankelijk van de fase van de opleiding en de leerdoelen. Aanvankelijk leek het logisch zoveel mogelijk PBM-vrij te werken, maar nu er weer toevoer is kan dit losgelaten worden.

 

INTERSHIFT 

Op het rooster zijn dienstcode-aanpassingen gedaan, zodat inzichtelijk is op welke locatie u ingeroosterd bent. De codes BL-WD1/BL-WAD1/BL-AD1 staan voor co-locatie huisartsenpost Blaauwweg. Adres: Co-locatie Huisartsenpost Blaauwweg, Blaauwweg 553, 3328 XN Dordrecht. 

CALLMANAGER

Consulten die op de dag-HAP plaatsvinden worden zoals u gewend bent op de gebruikelijke wijze afgesloten in Callmanager. Er hangt geen tarief aan een dagconsult. Het consult kunt u zelf declareren, net zoals de consulten die plaatsvinden tussen 17.00 uur en 18.00 uur.  Post die via de RHD binnenkomt verwerken in je eigen HIS en afsluiten met een T/C(2)/V(2) etc. 

INZET KWETSBARE ARTSEN

We willen kwetsbare artsen beschermen door hen een veilige werkomgeving te bieden.

  • Tijdens de ANW-diensten: Veilig werken kan op de co-locatie Blaauwweg, in de PBM-vrije kamers op de hoofdlocatie en als u een aantekening regiearts hebt, in het callcenter.
  • Op de dag-HAP infectieziekten: Veilig werken kan in de PBM-vrije kamers op de hoofdlocatie.

ELEKTRONISCH VERSTUREN RECEPTEN NAAR APOTHEEK STERRENBURG

Vanaf vandaag kunnen recepten ook elektronisch verstuurd kunnen worden aan de apotheek Sterrenburg. Recepten aan deze apotheek hoeven niet meer geprint te worden, maar er kan gekozen worden om recept te versturen. Dan wordt er gevraagd te kiezen tussen Dienstapotheek en apotheek Sterrenburg. Graag de huisartsen werkzaam op de locatie Blaauwweg hierop wijzen. 

DIVERSEN

‘WAT LIEF!’

In de categorie ‘Wat lief!’: Restaurant Chez Heeren Jansen bracht vrijdag een verrassingsbezoekje aan de huisartsenpost… en kwam niet met lege handen!

    

Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA

Spoedbericht 20 maart

 

Beste huisartsen, waarnemers, assistenten, praktijkmanagers, triagisten en chauffeurs,

WERKWIJZE VOOR DE ‘DAGHAP-INFECTIEZIEKTEN’ VANAF 23 MAART

Vanaf woensdag woensdag 18  maart is het mogelijk om patiënten te verwijzen naar het spreekuur op de huisartsenpost. Dit geldt alleen voor die praktijken waarbij hun Hagro-coordinator HaROP (HCH) de betreffende Hagro heeft aangemeld hiervoor. Vanaf maandag 23 maart geldt een aangepaste logistieke werkwijze

NIEUWE LOCATIES OVERDAG EN TIJDENS DE ANW, NIEUWE NAMEN…

Door de Corona-crisis heeft het crisisteam een aantal maatregelen afgekondigd. 

  • Het werken overdag vanuit meerdere locaties: de dagpraktijken, de dag-HAP infectieziekten, nog op te richten satellietposten;
  • Het werken in de ANW-uren vanuit twee locaties: de hoofdlocatie (de vertrouwde plek van de RHD op de Karel Lotsyweg) en de co-locatie Blaauwweg.

    Lees meer

PBM-BESPAREND WERKEN…

Landelijk is het probleem van de PBM’s nog niet opgelost. Hoe dit verder zal gaan is nog onzeker en er kan geen uitspraak over gedaan worden. Ondertussen zijn er een aantal strategiën bedacht om zo min mogelijk PBM’s nodig te hebben. Lees meer 

CIJFERS GGD

Het aantal besmette patiënten loopt enorm op. Omdat het testbeleid is aangepast is het voor de GGD niet meer bij te houden om afzonderlijke gegevens aan te leveren. De GGD communiceert ook alleen nog maar algemene aantallen via hun website.  

Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA

Spoedbericht 19 maart

Beste huisartsen, waarnemers, assistenten, tPOH S, triagisten en praktijkmanagers,


WERKWIJZE DAGHAP CORONA

Voor de praktijken die hier al mee werken: lees hier de Werkwijze DagHAP Corona (V200319)


SAMENVATTING KNMG-ARTS OVER INDRUK COVID-PATIËNTEN

Een kaderhuisarts Spoedzorg uit Zeeland heeft een overzicht van een KNMG arts gedeeld met waardevolle informatie over het ziektebeeld door het Coronavirus veroorzaakt.
 

RADIOLOGIE: INDICATIESTELLING DOORGEVEN EN GEEN X-THORAX AANVRAGEN MET INDICATIE COVID -19 PNEUNOMIE

Inzake de radiologie is met het ASz overlegd dat de indicatiestelling moet worden doorgegeven. Dit mag ook via de assistente. GEEN X-thorax aanvragen met de indicatie COVID -19 pneumonie. Sowieso geen hoestende mensen doorsturen. Voor het ASz is de casusdefinitie: koorts OF hoesten OF dyspnoe. Deze moeten apart gezien worden!
 

KSYOS-OPTOMETRISTEN STELLEN NIET-ACUTE ZORG UIT

Ksyos meldt: doorgaans worden een aantal patiënten met diabetes van ZGWA door een Ksyos optometrist gezien voor een periodieke netvliescontrole. Om verspreiding van het Coronavirus af te remmen, minimaliseren we contact tussen patiënt en zorgverlener en zijn de Ksyos optometristen gevraagd om niet-acute zorg uit te stellen. De optometristen weten hiervan en zullen patiënten afbellen en opnieuw inplannen zodra de situatie het weer toelaat.
 

ADVIES: STEL EEN CORONA-INFORMATIE-COLLEGA AAN!

Gezien de hoeveelheid informatie inzake Corona die momenteel gedeeld wordt, en de snelheid waarmee dat gebeurt, is het advies om per praktijk één collega aan te wijzen die zich steeds tijdig op de hoogte stelt van relevante informatie en deze met zijn of haar collega’s deelt. 

ZGWA POH GGZ nieuws

19 maart 2020


Beste huisartsen en POH GGZ’ers,                                               
 
De afgelopen dagen hebben we te maken gehad met veel vragen over de inzet en continuïteit van de GGZ zorg in de huisartsenpraktijken. In samenspraak met de samenwerkende partners en een afvaardiging van de huisartsen zijn we het er unaniem over eens dat deze Corona-crisis, juist voor mensen met psychische klachten, extra stressvol kan zijn. In die zin is het noodzakelijk om dit zorgaanbod in de praktijken met een aantal aanbevelingen/aanpassingen te continueren. De wijze waarop we dit met elkaar vorm willen geven, vergt echter afstemming en tijd. 
 
Wij hopen in de loop van volgende week tot concrete en werkbare afspraken te komen die ‘praktijk breed’ ook houdbaar zijn voor de langere termijn!
 
In de tussentijd is het van belang dat er tussen de huisarts en POH GGZ werkbare afspraken worden gemaakt. Waarbij het uitgangspunt is dat er in principe geen face to face contacten plaats zullen vinden tussen de patiënt en de POH GGZ mits veilig en/of in uitzonderlijke* situaties conform de richtlijnen van de RIVM en in overleg met de huisarts.
 
Concreet betekent dit dat de POH GGZ zorg zich voorlopig beperkt tot het uitvoeren van telefonische consulten vanuit de praktijk. Dringend verzoek hierbij is, ondanks groot en divers aanbod, terughoudend te zijn in het gebruik van andere functionaliteiten (beeldbel mogelijkheden). Zoals eerder aangegeven, is ZGWA momenteel bezig om tot een zorggroep brede oplossing te komen maar daarbij moeten randvoorwaarden kloppend zijn.
 
Wij houden jullie op de hoogte betreffende de ontwikkelingen in deze en waarderen jullie inzet en medewerking enorm. Mocht je tussentijds vragen hebben, neem contact met ons op via de telefoon of via de mail: c.dejong@zgwa.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
Caroline de Jong
Manager relatiebeheer ZGWA 
POH GGZ | Praktijkmanagement
e-mail: c.dejong@zgwa.nl
T 078-20 200 40


SPOED

18 maart 2020

Beste huisartsen, waarnemers, assistenten, triagisten en praktijkmanagers,

DIRECT THUISZORGORGANISATIE INLICHTEN BIJ PATIËNT MET CORONA-VERDENKING

Tot nu toe kregen de thuiszorgorganisaties bericht van de GGD bij Covid-19 positief geteste cliënten thuis, zodat thuiszorgmedewerkers geïnformeerd zijn en beschermende materialen kunnen inzetten. Inmiddels is het beleid dat niet iedereen meer wordt getest en dat de monitoring door de GGD wordt beperkt. Hierdoor weten de thuiszorgmedewerkers niet altijd meer of een cliënt Corona-verdacht is en/of wordt getest, en kan het voorkomen dat zij onbeschermd zorg verlenen. Dit brengt onnodig besmettingsrisico met zich mee, ook voor andere cliënten in de zorg. Daarom: in alle gevallen waarin een patiënt verdacht wordt van een Covid-19 besmetting, licht de betrokken huisarts de zorgverlenende thuiszorgorganisatie hierover in! 

BRIEF ZORGVERZEKERAARS INZAKE ONDERSTEUNING

Lees hier de brief van Zorgverzekeraars Nederland betreffende de ondersteuning vanuit zorgverzekeraars en zorgkantoren tijdens de Covid-19 pandemie.  

PBM’S

  • Aios zijn welkom op de huiartsenpost, maar kunnen vanwege de PBM-schaarste niet mee naar een visite bij een Corona-verdachte patiënt of mee in de spreekkamer bij de consulten van deze patiënten.
  • Bij een tekort aan schorten kan gebruik worden gemaakt van de oude vertrouwde witte jas. Na gebruik wassen op 60 graden. 

BEELDBELLEN OP DE HUISARTSENPOST

Vanaf nu het er op de huisartsenpost de mogelijkheid tot beeldbellen. De triagisten weten hoe het werkt. De regieartsen wordt gevraagd deze mogelijkheid te benutten om, aanvullend op de triage, de noodzaak in te schatten om de patiënt al dan niet te beoordelen. 

NIEUWE DOCUMENTEN OP HET INTRANET EN CORPIO

N.B. Deze week verschijnt in een aantal lokale AD’s en huis-aan-huis kranten in de regio een advertentie om de bevolking op te roepen alléén naar de praktijk/post te komen na telefonische afspraak en planbare zorg uit te stellen. 

RESULT LAB UPDATE MAATREGELEN CORONA

In aanvulling op de Result Lab Update maatregelen Corona: Result Lab gaat patiënten met Corona-verdenking (klachten zoals verkouden, hoesten, ademhalingsproblemen en/of koorts hoger dan 38 graden) die vanwege medische urgentie toch geprikt moeten worden, thuis prikken (het besmettingsrisico voor de omgeving is dan het laagst). Huisartsen kunnen hierover contact op nemen met Result Lab via telefoonnummer: 078-6541532. 

BEREIKBAARHEID KANTOOR ZGWA-RHD

Vanwege de ontwikkelingen rond het Coronavirus hebben is besloten dat kantoormedewerkers zoveel mogelijk vanuit huis gaan werken. Voor ons telefoonnummer, 078-2020040, is een doorschakeling ingesteld. U kunt ons gewoon bellen, echter, het kan iets langer duren voordat de telefoon wordt opgenomen. Voor het Crisisteam ZGWA RHD zijn ‘video conferencing’ faciliteiten beschikbaar gemaakt om effectief met elkaar te kunnen overleggen. Deze maatregel geldt ook de praktijkmanagers, Rianne den Besten en Sandra Jouwsma. Met hen is overlegd wat dit voor hun werkzaamheden betekent. 

E-LEARNING COVID-19

In de gratis e-learning COVID-19 coronavirus voor zorgverleners van eHuisartspraktijk.nl worden vragen beantwoord als:
•Wat moet ik als zorgverlener weten over dit virus?
•Welke aandachtspunten op het gebied van preventie zijn belangrijk?
•Hoe spreek ik mijn collega’s, maar ook vrijwilligers en bezoek aan op hygiëne?
•Hoe help je elkaar met het scherp blijven op infectierisico’s? 

CORONA EN ANDERSTALIGEN